خانه / 2017 / اکتبر (صفحه 10)

بایگانی ماهانه: اکتبر 2017

لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون تصویب شد/ بررسی طرح تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی و عشایری

به گزارش ایرنا، علی اکبری درخصوص نشست امروز- سه شنبه- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در نشست امروز لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون سال 2015 برابر با 1394 هجری شمسی در کمیسیون تصویب شد.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی …

ادامه نوشته »

لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون تصویب شد/ بررسی طرح تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی و عشایری

به گزارش ایرنا، علی اکبری درخصوص نشست امروز- سه شنبه- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در نشست امروز لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون سال 2015 برابر با 1394 هجری شمسی در کمیسیون تصویب شد.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی …

ادامه نوشته »

لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون تصویب شد/ بررسی طرح تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی و عشایری

به گزارش ایرنا، علی اکبری درخصوص نشست امروز- سه شنبه- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در نشست امروز لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون سال 2015 برابر با 1394 هجری شمسی در کمیسیون تصویب شد.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی …

ادامه نوشته »

لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون تصویب شد/ بررسی طرح تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی و عشایری

به گزارش ایرنا، علی اکبری درخصوص نشست امروز- سه شنبه- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در نشست امروز لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون سال 2015 برابر با 1394 هجری شمسی در کمیسیون تصویب شد.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی …

ادامه نوشته »

لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون تصویب شد/ بررسی طرح تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی و عشایری

به گزارش ایرنا، علی اکبری درخصوص نشست امروز- سه شنبه- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در نشست امروز لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون سال 2015 برابر با 1394 هجری شمسی در کمیسیون تصویب شد.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی …

ادامه نوشته »

لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون تصویب شد/ بررسی طرح تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی و عشایری

به گزارش ایرنا، علی اکبری درخصوص نشست امروز- سه شنبه- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در نشست امروز لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون سال 2015 برابر با 1394 هجری شمسی در کمیسیون تصویب شد.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی …

ادامه نوشته »

لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون تصویب شد/ بررسی طرح تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی و عشایری

به گزارش ایرنا، علی اکبری درخصوص نشست امروز- سه شنبه- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در نشست امروز لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون سال 2015 برابر با 1394 هجری شمسی در کمیسیون تصویب شد.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی …

ادامه نوشته »

لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون تصویب شد/ بررسی طرح تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی و عشایری

به گزارش ایرنا، علی اکبری درخصوص نشست امروز- سه شنبه- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در نشست امروز لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون سال 2015 برابر با 1394 هجری شمسی در کمیسیون تصویب شد.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی …

ادامه نوشته »

لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون تصویب شد/ بررسی طرح تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی و عشایری

به گزارش ایرنا، علی اکبری درخصوص نشست امروز- سه شنبه- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در نشست امروز لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون سال 2015 برابر با 1394 هجری شمسی در کمیسیون تصویب شد.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی …

ادامه نوشته »

لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون تصویب شد/ بررسی طرح تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی و عشایری

به گزارش ایرنا، علی اکبری درخصوص نشست امروز- سه شنبه- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در نشست امروز لایحه موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون سال 2015 برابر با 1394 هجری شمسی در کمیسیون تصویب شد.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی …

ادامه نوشته »