خانه / اقتصاد

اقتصاد

ایجاد فرصت‌های شغلی در روستاها در گروی گسترش مشاغل خرد است

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی استانداری یزد، محمد یارمند در نشست بررسی راهکارهای توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در روستاها افزود: موضوع اشتغال در روستاها و توسعه و بهره‌گیری از قابلیت‌های گردشگری و اکو توریسم فضاهای روستایی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.وی افزود: تقویت و …

ادامه نوشته »

مهار آتش بخشی از جنگل های گالیکش در شرق گلستان

ابوطالب قزلسفلو روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به افزایش نیرو برای مهار این آتش سوزی که از روز گذشته آغاز شده بود، افزود: اکنون 150 تن از نیروها برای اطفای کامل و ممانعت از شعله ور شدن دوباره آتش …

ادامه نوشته »

مهار آتش بخشی از جنگل های گالیکش در شرق گلستان

ابوطالب قزلسفلو روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به افزایش نیرو برای مهار این آتش سوزی که از روز گذشته آغاز شده بود، افزود: اکنون 150 تن از نیروها برای اطفای کامل و ممانعت از شعله ور شدن دوباره آتش …

ادامه نوشته »

مهار آتش بخشی از جنگل های گالیکش در شرق گلستان

ابوطالب قزلسفلو روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به افزایش نیرو برای مهار این آتش سوزی که از روز گذشته آغاز شده بود، افزود: اکنون 150 تن از نیروها برای اطفای کامل و ممانعت از شعله ور شدن دوباره آتش …

ادامه نوشته »

ایران با هفت میلیون هکتار زمین شور در معرض تهدید پدیده شوری است

اسکندر زند، روز پنجشنبه در نخستین همایش ملی شورورزی که به مدت 2 روز در مرکز تحقیقات ملی شوری یزد ادامه دارد، افزود: با وجود گسترش پدیده شوری در ایران ، طرح های ارزشمندی برای بهره برداری اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمد از منابع شوری …

ادامه نوشته »

معاون وزارت جهاد کشاورزی:ایران با هفت میلیون زمین شور در معرض تهدید این پدیده است

اسکندر زند روز پنجشنبه در نخستین همایش ملی شور ورزی که به مدت 2 روز در مرکز تحقیقات ملی شوری یزد، ادامه دارد ،افزود: با وجود گسترش شوری در ایران ، طرح های ارزشمندی برای بهره برداری اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمد از منابع شوری …

ادامه نوشته »

معاون وزارت جهاد کشاورزی:ایران با هفت میلیون زمین شور در معرض تهدید این پدیده است

اسکندر زند روز پنجشنبه در نخستین همایش ملی شور ورزی که به مدت 2 روز در مرکز تحقیقات ملی شوری یزد، ادامه دارد ،افزود: با وجود گسترش شوری در ایران ، طرح های ارزشمندی برای بهره برداری اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمد از منابع شوری …

ادامه نوشته »

معاون وزارت جهاد کشاورزی:ایران با هفت میلیون زمین شور در معرض تهدید این پدیده است

اسکندر زند روز پنجشنبه در نخستین همایش ملی شور ورزی که به مدت 2 روز در مرکز تحقیقات ملی شوری یزد، ادامه دارد ،افزود: با وجود گسترش شوری در ایران ، طرح های ارزشمندی برای بهره برداری اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمد از منابع شوری …

ادامه نوشته »

107 نانوایی بروجرد 2 گانه سوزشدند

احمد گودرزیان روزپنجشنبه درگفت وگوبا خبرنگارایرنا افزود: 70 واحد ازنانوایی مجهزبه سیستم 2 گانه سوزدرسطح شهر بروجرد ومابقی در روستاها فعال هستند.وی با اشاره به 260 نانوایی فعال درشهربروجرد اظهارکرد: براساس مصوبات کمیته ستاد بحران، مطالعات میدانی ازتمام واحدهای نانوایی شهرستان انجام و پیگیری های لازم …

ادامه نوشته »

107 نانوایی بروجرد 2 گانه سوزشدند

احمد گودرزیان روزپنجشنبه درگفت وگوبا خبرنگارایرنا افزود: 70 واحد ازنانوایی مجهزبه سیستم 2 گانه سوزدرسطح شهر بروجرد ومابقی در روستاها فعال هستند.وی با اشاره به 260 نانوایی فعال درشهربروجرد اظهارکرد: براساس مصوبات کمیته ستاد بحران، مطالعات میدانی ازتمام واحدهای نانوایی شهرستان انجام و پیگیری های لازم …

ادامه نوشته »