خانه / ایرنا (صفحه 10)

ایرنا

کسب 3 امتیاز را به ارائه بازی خوب ترجیح می دهم/هواداران صبور باشند

به گزارش خبرنگار ایرنا ، نادر دست نشان غروب دوشنبه در نشست خبری پس از پیروزی تیمش در مقابل آلومینیوم اراک اظهار کرد: تماشاگر نمی تواند انتظار آن را داشته باشد که کسب نتیجه لازم و ارائه بازی زیبا در کنار هم رقم بخورد.وی ملوان را …

ادامه نوشته »

کسب 3 امتیاز را به ارائه بازی خوب ترجیح می دهم/هواداران صبور باشند

به گزارش خبرنگار ایرنا ، نادر دست نشان غروب دوشنبه در نشست خبری پس از پیروزی تیمش در مقابل آلومینیوم اراک اظهار کرد: تماشاگر نمی تواند انتظار آن را داشته باشد که کسب نتیجه لازم و ارائه بازی زیبا در کنار هم رقم بخورد.وی ملوان را …

ادامه نوشته »

کسب 3 امتیاز را به ارائه بازی خوب ترجیح می دهم/هواداران صبور باشند

به گزارش خبرنگار ایرنا ، نادر دست نشان غروب دوشنبه در نشست خبری پس از پیروزی تیمش در مقابل آلومینیوم اراک اظهار کرد: تماشاگر نمی تواند انتظار آن را داشته باشد که کسب نتیجه لازم و ارائه بازی زیبا در کنار هم رقم بخورد.وی ملوان را …

ادامه نوشته »

کسب 3 امتیاز را به ارائه بازی خوب ترجیح می دهم/هواداران صبور باشند

به گزارش خبرنگار ایرنا ، نادر دست نشان غروب دوشنبه در نشست خبری پس از پیروزی تیمش در مقابل آلومینیوم اراک اظهار کرد: تماشاگر نمی تواند انتظار آن را داشته باشد که کسب نتیجه لازم و ارائه بازی زیبا در کنار هم رقم بخورد.وی ملوان را …

ادامه نوشته »

کسب 3 امتیاز را به ارائه بازی خوب ترجیح می دهم/هواداران صبور باشند

به گزارش خبرنگار ایرنا ، نادر دست نشان غروب دوشنبه در نشست خبری پس از پیروزی تیمش در مقابل آلومینیوم اراک اظهار کرد: تماشاگر نمی تواند انتظار آن را داشته باشد که کسب نتیجه لازم و ارائه بازی زیبا در کنار هم رقم بخورد.وی ملوان را …

ادامه نوشته »

کسب 3 امتیاز را به ارائه بازی خوب ترجیح می دهم/هواداران صبور باشند

به گزارش خبرنگار ایرنا ، نادر دست نشان غروب دوشنبه در نشست خبری پس از پیروزی تیمش در مقابل آلومینیوم اراک اظهار کرد: تماشاگر نمی تواند انتظار آن را داشته باشد که کسب نتیجه لازم و ارائه بازی زیبا در کنار هم رقم بخورد.وی ملوان را …

ادامه نوشته »

کسب 3 امتیاز را به ارائه بازی خوب ترجیح می دهم/هواداران صبور باشند

به گزارش خبرنگار ایرنا ، نادر دست نشان غروب دوشنبه در نشست خبری پس از پیروزی تیمش در مقابل آلومینیوم اراک اظهار کرد: تماشاگر نمی تواند انتظار آن را داشته باشد که کسب نتیجه لازم و ارائه بازی زیبا در کنار هم رقم بخورد.وی ملوان را …

ادامه نوشته »

کسب 3 امتیاز را به ارائه بازی خوب ترجیح می دهم/هواداران صبور باشند

به گزارش خبرنگار ایرنا ، نادر دست نشان غروب دوشنبه در نشست خبری پس از پیروزی تیمش در مقابل آلومینیوم اراک اظهار کرد: تماشاگر نمی تواند انتظار آن را داشته باشد که کسب نتیجه لازم و ارائه بازی زیبا در کنار هم رقم بخورد.وی ملوان را …

ادامه نوشته »

کسب 3 امتیاز را به ارائه بازی خوب ترجیح می دهم/هواداران صبور باشند

به گزارش خبرنگار ایرنا ، نادر دست نشان غروب دوشنبه در نشست خبری پس از پیروزی تیمش در مقابل آلومینیوم اراک اظهار کرد: تماشاگر نمی تواند انتظار آن را داشته باشد که کسب نتیجه لازم و ارائه بازی زیبا در کنار هم رقم بخورد.وی ملوان را …

ادامه نوشته »

کسب 3 امتیاز را به ارائه بازی خوب ترجیح می دهم/هواداران صبور باشند

به گزارش خبرنگار ایرنا ، نادر دست نشان غروب دوشنبه در نشست خبری پس از پیروزی تیمش در مقابل آلومینیوم اراک اظهار کرد: تماشاگر نمی تواند انتظار آن را داشته باشد که کسب نتیجه لازم و ارائه بازی زیبا در کنار هم رقم بخورد.وی ملوان را …

ادامه نوشته »