خانه / سیاست (صفحه 20)

سیاست

ملت ایران هرگز تسلیم استکبار جهانی نمی شود

به گزارش ایرنا، سردار عوض شهابی فر روز دوشنبه در نخستین یادواره 9 شهید دانشگاه ‌های آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: ایران اسلامی علاوه بر جنگ نظامی در تحریم های ظالمانه اقتصادی نیز در مقابل آمریکای جنایتکار به پیروزی رسید.وی با اشاره …

ادامه نوشته »

ملت ایران هرگز تسلیم استکبار جهانی نمی شود

به گزارش ایرنا، سردار عوض شهابی فر روز دوشنبه در نخستین یادواره 9 شهید دانشگاه ‌های آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: ایران اسلامی علاوه بر جنگ نظامی در تحریم های ظالمانه اقتصادی نیز در مقابل آمریکای جنایتکار به پیروزی رسید.وی با اشاره …

ادامه نوشته »

ملت ایران هرگز تسلیم استکبار جهانی نمی شود

به گزارش ایرنا، سردار عوض شهابی فر روز دوشنبه در نخستین یادواره 9 شهید دانشگاه ‌های آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: ایران اسلامی علاوه بر جنگ نظامی در تحریم های ظالمانه اقتصادی نیز در مقابل آمریکای جنایتکار به پیروزی رسید.وی با اشاره …

ادامه نوشته »

ملت ایران هرگز تسلیم استکبار جهانی نمی شود

به گزارش ایرنا، سردار عوض شهابی فر روز دوشنبه در نخستین یادواره 9 شهید دانشگاه ‌های آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: ایران اسلامی علاوه بر جنگ نظامی در تحریم های ظالمانه اقتصادی نیز در مقابل آمریکای جنایتکار به پیروزی رسید.وی با اشاره …

ادامه نوشته »

ملت ایران هرگز تسلیم استکبار جهانی نمی شود

به گزارش ایرنا، سردار عوض شهابی فر روز دوشنبه در نخستین یادواره 9 شهید دانشگاه ‌های آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: ایران اسلامی علاوه بر جنگ نظامی در تحریم های ظالمانه اقتصادی نیز در مقابل آمریکای جنایتکار به پیروزی رسید.وی با اشاره …

ادامه نوشته »

ملت ایران هرگز تسلیم استکبار جهانی نمی شود

به گزارش ایرنا، سردار عوض شهابی فر روز دوشنبه در نخستین یادواره 9 شهید دانشگاه ‌های آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: ایران اسلامی علاوه بر جنگ نظامی در تحریم های ظالمانه اقتصادی نیز در مقابل آمریکای جنایتکار به پیروزی رسید.وی با اشاره …

ادامه نوشته »

ملت ایران هرگز تسلیم استکبار جهانی نمی شود

به گزارش ایرنا، سردار عوض شهابی فر روز دوشنبه در نخستین یادواره 9 شهید دانشگاه ‌های آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: ایران اسلامی علاوه بر جنگ نظامی در تحریم های ظالمانه اقتصادی نیز در مقابل آمریکای جنایتکار به پیروزی رسید.وی با اشاره …

ادامه نوشته »

ملت ایران هرگز تسلیم استکبار جهانی نمی شود

به گزارش ایرنا، سردار عوض شهابی فر روز دوشنبه در نخستین یادواره 9 شهید دانشگاه ‌های آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: ایران اسلامی علاوه بر جنگ نظامی در تحریم های ظالمانه اقتصادی نیز در مقابل آمریکای جنایتکار به پیروزی رسید.وی با اشاره …

ادامه نوشته »

ملت ایران هرگز تسلیم استکبار جهانی نمی شود

به گزارش ایرنا، سردار عوض شهابی فر روز دوشنبه در نخستین یادواره 9 شهید دانشگاه ‌های آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: ایران اسلامی علاوه بر جنگ نظامی در تحریم های ظالمانه اقتصادی نیز در مقابل آمریکای جنایتکار به پیروزی رسید.وی با اشاره …

ادامه نوشته »

ملت ایران هرگز تسلیم استکبار جهانی نمی شود

به گزارش ایرنا، سردار عوض شهابی فر روز دوشنبه در نخستین یادواره 9 شهید دانشگاه ‌های آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: ایران اسلامی علاوه بر جنگ نظامی در تحریم های ظالمانه اقتصادی نیز در مقابل آمریکای جنایتکار به پیروزی رسید.وی با اشاره …

ادامه نوشته »