خانه / ورزش (صفحه 2)

ورزش

معاون وزیر ورزش: انسجام میان نهادهای ورزشی به موفقیت ورزش کشور منجر می شود

محمد رضا داورزنی پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی در گفت و گو با خبرنگاران در محل آکادمی ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک یکی از نهادهای مهم ورزش کشور است و در کمیته بین المللی المپیک نیز فعال است و همچنین پایگاه مهمی در …

ادامه نوشته »

معاون وزیر ورزش: انسجام میان نهادهای ورزشی به موفقیت ورزش کشور منجر می شود

محمد رضا داورزنی پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی در گفت و گو با خبرنگاران در محل آکادمی ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک یکی از نهادهای مهم ورزش کشور است و در کمیته بین المللی المپیک نیز فعال است و همچنین پایگاه مهمی در …

ادامه نوشته »

معاون وزیر ورزش: انسجام میان نهادهای ورزشی به موفقیت ورزش کشور منجر می شود

محمد رضا داورزنی پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی در گفت و گو با خبرنگاران در محل آکادمی ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک یکی از نهادهای مهم ورزش کشور است و در کمیته بین المللی المپیک نیز فعال است و همچنین پایگاه مهمی در …

ادامه نوشته »

معاون وزیر ورزش: انسجام میان نهادهای ورزشی به موفقیت ورزش کشور منجر می شود

محمد رضا داورزنی پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی در گفت و گو با خبرنگاران در محل آکادمی ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک یکی از نهادهای مهم ورزش کشور است و در کمیته بین المللی المپیک نیز فعال است و همچنین پایگاه مهمی در …

ادامه نوشته »

معاون وزیر ورزش: انسجام میان نهادهای ورزشی به موفقیت ورزش کشور منجر می شود

محمد رضا داورزنی پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی در گفت و گو با خبرنگاران در محل آکادمی ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک یکی از نهادهای مهم ورزش کشور است و در کمیته بین المللی المپیک نیز فعال است و همچنین پایگاه مهمی در …

ادامه نوشته »

معاون وزیر ورزش: انسجام میان نهادهای ورزشی به موفقیت ورزش کشور منجر می شود

محمد رضا داورزنی پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی در گفت و گو با خبرنگاران در محل آکادمی ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک یکی از نهادهای مهم ورزش کشور است و در کمیته بین المللی المپیک نیز فعال است و همچنین پایگاه مهمی در …

ادامه نوشته »

معاون وزیر ورزش: انسجام میان نهادهای ورزشی به موفقیت ورزش کشور منجر می شود

محمد رضا داورزنی پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی در گفت و گو با خبرنگاران در محل آکادمی ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک یکی از نهادهای مهم ورزش کشور است و در کمیته بین المللی المپیک نیز فعال است و همچنین پایگاه مهمی در …

ادامه نوشته »

معاون وزیر ورزش: انسجام میان نهادهای ورزشی به موفقیت ورزش کشور منجر می شود

محمد رضا داورزنی پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی در گفت و گو با خبرنگاران در محل آکادمی ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک یکی از نهادهای مهم ورزش کشور است و در کمیته بین المللی المپیک نیز فعال است و همچنین پایگاه مهمی در …

ادامه نوشته »

معاون وزیر ورزش: انسجام میان نهادهای ورزشی به موفقیت ورزش کشور منجر می شود

محمد رضا داورزنی پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی در گفت و گو با خبرنگاران در محل آکادمی ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک یکی از نهادهای مهم ورزش کشور است و در کمیته بین المللی المپیک نیز فعال است و همچنین پایگاه مهمی در …

ادامه نوشته »

معاون وزیر ورزش: انسجام میان نهادهای ورزشی به موفقیت ورزش کشور منجر می شود

محمد رضا داورزنی پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی در گفت و گو با خبرنگاران در محل آکادمی ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک یکی از نهادهای مهم ورزش کشور است و در کمیته بین المللی المپیک نیز فعال است و همچنین پایگاه مهمی در …

ادامه نوشته »