خانه / ورزش (صفحه 20)

ورزش

اعزام تیم تکواندو بانوان سیستان و بلوچستان به رقابت های کشوری

محمدرضا طاهری نسبت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت های قهرمانی کشور 25 آذر در مشهد مقدس برگزار می شود.وی ادامه داد: فاطمه زیبنده، خدیجه دیندار، مهسا کیخا و فاطمه محمد قاسمی به عنوان اعضای تیم تکواندو استان در …

ادامه نوشته »

اعزام تیم تکواندو بانوان سیستان و بلوچستان به رقابت های کشوری

محمدرضا طاهری نسبت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت های قهرمانی کشور 25 آذر در مشهد مقدس برگزار می شود.وی ادامه داد: فاطمه زیبنده، خدیجه دیندار، مهسا کیخا و فاطمه محمد قاسمی به عنوان اعضای تیم تکواندو استان در …

ادامه نوشته »

اعزام تیم تکواندو بانوان سیستان و بلوچستان به رقابت های کشوری

محمدرضا طاهری نسبت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت های قهرمانی کشور 25 آذر در مشهد مقدس برگزار می شود.وی ادامه داد: فاطمه زیبنده، خدیجه دیندار، مهسا کیخا و فاطمه محمد قاسمی به عنوان اعضای تیم تکواندو استان در …

ادامه نوشته »

اعزام تیم تکواندو بانوان سیستان و بلوچستان به رقابت های کشوری

محمدرضا طاهری نسبت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت های قهرمانی کشور 25 آذر در مشهد مقدس برگزار می شود.وی ادامه داد: فاطمه زیبنده، خدیجه دیندار، مهسا کیخا و فاطمه محمد قاسمی به عنوان اعضای تیم تکواندو استان در …

ادامه نوشته »

اعزام تیم تکواندو بانوان سیستان و بلوچستان به رقابت های کشوری

محمدرضا طاهری نسبت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت های قهرمانی کشور 25 آذر در مشهد مقدس برگزار می شود.وی ادامه داد: فاطمه زیبنده، خدیجه دیندار، مهسا کیخا و فاطمه محمد قاسمی به عنوان اعضای تیم تکواندو استان در …

ادامه نوشته »

اعزام تیم تکواندو بانوان سیستان و بلوچستان به رقابت های کشوری

محمدرضا طاهری نسبت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت های قهرمانی کشور 25 آذر در مشهد مقدس برگزار می شود.وی ادامه داد: فاطمه زیبنده، خدیجه دیندار، مهسا کیخا و فاطمه محمد قاسمی به عنوان اعضای تیم تکواندو استان در …

ادامه نوشته »

اعزام تیم تکواندو بانوان سیستان و بلوچستان به رقابت های کشوری

محمدرضا طاهری نسبت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت های قهرمانی کشور 25 آذر در مشهد مقدس برگزار می شود.وی ادامه داد: فاطمه زیبنده، خدیجه دیندار، مهسا کیخا و فاطمه محمد قاسمی به عنوان اعضای تیم تکواندو استان در …

ادامه نوشته »

اعزام تیم تکواندو بانوان سیستان و بلوچستان به رقابت های کشوری

محمدرضا طاهری نسبت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت های قهرمانی کشور 25 آذر در مشهد مقدس برگزار می شود.وی ادامه داد: فاطمه زیبنده، خدیجه دیندار، مهسا کیخا و فاطمه محمد قاسمی به عنوان اعضای تیم تکواندو استان در …

ادامه نوشته »

اعزام تیم تکواندو بانوان سیستان و بلوچستان به رقابت های کشوری

محمدرضا طاهری نسبت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت های قهرمانی کشور 25 آذر در مشهد مقدس برگزار می شود.وی ادامه داد: فاطمه زیبنده، خدیجه دیندار، مهسا کیخا و فاطمه محمد قاسمی به عنوان اعضای تیم تکواندو استان در …

ادامه نوشته »

اعزام تیم تکواندو بانوان سیستان و بلوچستان به رقابت های کشوری

محمدرضا طاهری نسبت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت های قهرمانی کشور 25 آذر در مشهد مقدس برگزار می شود.وی ادامه داد: فاطمه زیبنده، خدیجه دیندار، مهسا کیخا و فاطمه محمد قاسمی به عنوان اعضای تیم تکواندو استان در …

ادامه نوشته »