خانه / ورزش (صفحه 5)

ورزش

سیستان و بلوچستان قهرمان رقابت های وزنه برداری شرق کشور

محمد اسحاق نارویی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت ها با حضور 90 وزنه بردار از استان های کرمان، خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با 2 تیم 23 آذر در …

ادامه نوشته »

سیستان و بلوچستان قهرمان رقابت های وزنه برداری شرق کشور

محمد اسحاق نارویی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت ها با حضور 90 وزنه بردار از استان های کرمان، خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با 2 تیم 23 آذر در …

ادامه نوشته »

سیستان و بلوچستان قهرمان رقابت های وزنه برداری شرق کشور

محمد اسحاق نارویی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت ها با حضور 90 وزنه بردار از استان های کرمان، خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با 2 تیم 23 آذر در …

ادامه نوشته »

سیستان و بلوچستان قهرمان رقابت های وزنه برداری شرق کشور

محمد اسحاق نارویی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت ها با حضور 90 وزنه بردار از استان های کرمان، خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با 2 تیم 23 آذر در …

ادامه نوشته »

سیستان و بلوچستان قهرمان رقابت های وزنه برداری شرق کشور

محمد اسحاق نارویی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت ها با حضور 90 وزنه بردار از استان های کرمان، خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با 2 تیم 23 آذر در …

ادامه نوشته »

سیستان و بلوچستان قهرمان رقابت های وزنه برداری شرق کشور

محمد اسحاق نارویی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت ها با حضور 90 وزنه بردار از استان های کرمان، خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با 2 تیم 23 آذر در …

ادامه نوشته »

سیستان و بلوچستان قهرمان رقابت های وزنه برداری شرق کشور

محمد اسحاق نارویی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت ها با حضور 90 وزنه بردار از استان های کرمان، خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با 2 تیم 23 آذر در …

ادامه نوشته »

سیستان و بلوچستان قهرمان رقابت های وزنه برداری شرق کشور

محمد اسحاق نارویی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت ها با حضور 90 وزنه بردار از استان های کرمان، خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با 2 تیم 23 آذر در …

ادامه نوشته »

سیستان و بلوچستان قهرمان رقابت های وزنه برداری شرق کشور

محمد اسحاق نارویی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت ها با حضور 90 وزنه بردار از استان های کرمان، خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با 2 تیم 23 آذر در …

ادامه نوشته »

سیستان و بلوچستان قهرمان رقابت های وزنه برداری شرق کشور

محمد اسحاق نارویی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دوره از رقابت ها با حضور 90 وزنه بردار از استان های کرمان، خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با 2 تیم 23 آذر در …

ادامه نوشته »