افغانستان با اتکا به وحدت ملی بر تهدیدات امنیتی منطقه فائق آید

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از خانه ملت، کوروش کرم پور در دیدار داوود کلکانی رئیس گروه دوستی پارلمانی افغانستان و ایران با اشاره به مشترکات تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان، گفت: اشتراکات فراوان دو ملت، زمینه مساعدی برای افزایش سطح مناسبات فی‌مابین …

ادامه نوشته »

افغانستان با اتکا به وحدت ملی بر تهدیدات امنیتی منطقه فائق آید

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از خانه ملت، کوروش کرم پور در دیدار داوود کلکانی رئیس گروه دوستی پارلمانی افغانستان و ایران با اشاره به مشترکات تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان، گفت: اشتراکات فراوان دو ملت، زمینه مساعدی برای افزایش سطح مناسبات فی‌مابین …

ادامه نوشته »

افغانستان با اتکا به وحدت ملی بر تهدیدات امنیتی منطقه فائق آید

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از خانه ملت، کوروش کرم پور در دیدار داوود کلکانی رئیس گروه دوستی پارلمانی افغانستان و ایران با اشاره به مشترکات تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان، گفت: اشتراکات فراوان دو ملت، زمینه مساعدی برای افزایش سطح مناسبات فی‌مابین …

ادامه نوشته »

اصفهان در جشنواره ورزشی جانبازان نخاعی کشور نایب قهرمان شد

به گزارش ایرنا، این رویداد فرهنگی ورزشی با حضور 550 ورزشکار (نخاعی، نخاع گردنی و قطع عضو) از 23 استان کشور در رامسر استان مازندران برگزار شد و شنبه شب گذشته به پایان رسید.ورزشکاران در این دوره در رشته های بسکتبال با ویلچر 3 نفره، شنا، …

ادامه نوشته »

اصفهان در جشنواره ورزشی جانبازان نخاعی کشور نایب قهرمان شد

به گزارش ایرنا، این رویداد فرهنگی ورزشی با حضور 550 ورزشکار (نخاعی، نخاع گردنی و قطع عضو) از 23 استان کشور در رامسر استان مازندران برگزار شد و شنبه شب گذشته به پایان رسید.ورزشکاران در این دوره در رشته های بسکتبال با ویلچر 3 نفره، شنا، …

ادامه نوشته »

اصفهان در جشنواره ورزشی جانبازان نخاعی کشور نایب قهرمان شد

به گزارش ایرنا، این رویداد فرهنگی ورزشی با حضور 550 ورزشکار (نخاعی، نخاع گردنی و قطع عضو) از 23 استان کشور در رامسر استان مازندران برگزار شد و شنبه شب گذشته به پایان رسید.ورزشکاران در این دوره در رشته های بسکتبال با ویلچر 3 نفره، شنا، …

ادامه نوشته »

اصفهان در جشنواره ورزشی جانبازان نخاعی کشور نایب قهرمان شد

به گزارش ایرنا، این رویداد فرهنگی ورزشی با حضور 550 ورزشکار (نخاعی، نخاع گردنی و قطع عضو) از 23 استان کشور در رامسر استان مازندران برگزار شد و شنبه شب گذشته به پایان رسید.ورزشکاران در این دوره در رشته های بسکتبال با ویلچر 3 نفره، شنا، …

ادامه نوشته »

اصفهان در جشنواره ورزشی جانبازان نخاعی کشور نایب قهرمان شد

به گزارش ایرنا، این رویداد فرهنگی ورزشی با حضور 550 ورزشکار (نخاعی، نخاع گردنی و قطع عضو) از 23 استان کشور در رامسر استان مازندران برگزار شد و شنبه شب گذشته به پایان رسید.ورزشکاران در این دوره در رشته های بسکتبال با ویلچر 3 نفره، شنا، …

ادامه نوشته »

اصفهان در جشنواره ورزشی جانبازان نخاعی کشور نایب قهرمان شد

به گزارش ایرنا، این رویداد فرهنگی ورزشی با حضور 550 ورزشکار (نخاعی، نخاع گردنی و قطع عضو) از 23 استان کشور در رامسر استان مازندران برگزار شد و شنبه شب گذشته به پایان رسید.ورزشکاران در این دوره در رشته های بسکتبال با ویلچر 3 نفره، شنا، …

ادامه نوشته »

اصفهان در جشنواره ورزشی جانبازان نخاعی کشور نایب قهرمان شد

به گزارش ایرنا، این رویداد فرهنگی ورزشی با حضور 550 ورزشکار (نخاعی، نخاع گردنی و قطع عضو) از 23 استان کشور در رامسر استان مازندران برگزار شد و شنبه شب گذشته به پایان رسید.ورزشکاران در این دوره در رشته های بسکتبال با ویلچر 3 نفره، شنا، …

ادامه نوشته »